Bilety już w sprzedaży, kup teraz w niższej cenie! *  

Regulamin Festiwalu

Podziel się

REGULAMIN II FANTASTYCZNEGO FESTIWALU WYOBRAŹNI STARFEST

18-20 października 2024 r.

1.Głównymi organizatorami III Fantastycznego Festiwalu Wyobraźni StarFest, zwanego dalej StarFest  lub Festiwalem są Targi Lublin S.A.

2.StarFest odbywa się na terenie udostępnionym na potrzeby Festiwalu, zgodnie ze wskazaniami zawartymi na mapach przedstawiających teren Festiwalu, znajdujących się na stronie www.starfest.pl. Do dyspozycji uczestników zostały udostępnione pomieszczenia i korytarze zaznaczone na mapach obiektów.

3.Na terenie, na którym odbywa się StarFest, przebywać mogą jedynie: pracownicy obiektów, twórcy programu, organizatorzy, obsługa, ochrona oraz osoby, które zakupiły bilet wstępu.

4.Akredytacja jednodniowa uprawnia uczestnika do przebywania na terenie StarFest od godz. 8.00 danego dnia do godz. 8.00 dnia następnego lub – w przypadku wejściówek niedzielnych – do godz. 17.00.

5.Na terenie StarFest można przebywać w godzinach: piątek, godz. 15.00 – niedziela, godz. 17.00, również nocą obiekty udostępnione są uczestnikom.

6.Każdy uczestnik StarFest może zostać poproszony o podanie Organizatorowi swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, wieku i miejscowości, z której przybył. Dane te będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów organizacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane osobom trzecim.

7.Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do noszenia opaski na nadgarstku oraz w widocznym miejscu identyfikatora StarFest, które otrzymuje przed wejściem na teren Festiwalu. W przypadku zgubienia opaski należy niezwłocznie zgłosić się do Red Roomu. Wydanie kolejnej kosztuje 100 zł. Osoby nie posiadające opaski będą niezwłocznie usuwane z terenu StarFest na podstawie decyzji Organizatorów.

8.Osoby niepełnoletnie zobowiązane są posiadać ze sobą pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w StarFest wraz z jego kontaktowym numerem telefonu oraz informacją, że osoba podpisująca zgodę zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Wzór zgody jest dostępny na stronie internetowej www.starfest.pl.

9.Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren StarFest. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.

10.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne poniesione przez uczestników StarFest. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą ich sprawcy. Ubezpieczenie we własnym zakresie.

11.Na terenie StarFest obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek postaci, za wyjątkiem leków. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami kultury będą usuwane z terenu imprezy na podstawie decyzji organizatorów, bez zwrotu akredytacji. Zakaz dotyczący alkoholu nie obowiązuje w wyznaczonej strefie.

12.Palenie tytoniu dozwolone jest tylko poza budynkami StarFest.

13.Na terenie StarFest należy zachować porządek i czystość. Każdy uczestnik zobowiązany jest sprzątnąć pozostawione przez siebie śmieci i umieścić je w odpowiednim pojemniku na odpady.

14.Naklejanie samodzielne plakatów, ogłoszeń itp. jest zakazane. Zakaz ten nie dotyczy organizatorów i obsługi. Jeśli chcesz powiesić plakat na StarFest, udaj się do Punktu Informacyjnego i poproś o pomoc.

15.Na teren StarFest zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni w rozumieniu ustawy o Broni i Amunicji, broni pneumatycznej (ASG, paintball), amunicji do wyżej wymienionych, broni białej (z wyjątkiem noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej), broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.), materiałów wybuchowych, substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych. Przepis ten nie dotyczy ochrony oraz osób przygotowujących pokazy przewidziane w programie imprezy. W tym ostatnim przypadku niezbędna jest zgoda Organizatora oraz zabezpieczenie broni (rozłączenie napędów, zwolnienie sprężyn, opróżnienie magazynków i komór nabojowych, ustawienie bezpieczników w pozycji bezpiecznej itp.)

16.Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się i podporządkowywania decyzjom organizatorów (w tym obsługi i ochrony). W przypadku krzywdzącej decyzji można odwołać się do Koordynatora StarFest, którego decyzja jest ostateczna.

17.Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz reklamowania wszelkich instytucji i przedsięwzięć (plakaty, ulotki itp.). Zakaz nie dotyczy: organizatorów oraz podmiotów współpracujących z Festiwalem (w zakresie wcześniej uzgodnionym) oraz tych, którzy uzyskali zgodę decyzją Koordynatora StarFest.

18.Na terenie StarFest znajduje się punkt pierwszej pomocy medycznej obsługiwany przez ratowników medycznych. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnień w leczeniu.

19.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie i informowania o tym uczestników, wynikłych z przyczyn niezależnych od Organizatorów.

20.Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich konkursach, turniejach i zawodach odbywających się w trakcie Festiwalu.

21.Na terenie StarFest zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.

22.Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników StarFest.

23.Organizator rezerwuje sobie prawo do używania wizerunków uczestników StarFest (zdjęcia, wideo i inne) w celach promocyjnych bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na uwadze ich dobro i godność osobistą.

24.Organizatorzy mają wyłączne prawo wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu.

25.Nabywając wejściówkę, nabywca staje się uczestnikiem StarFest. Poprzez nabycie wejściówki zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności.

26.Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów Regulaminu może spowodować usunięcie, decyzją Organizatorów, danej osoby z StarFest bez zwrotu kosztów wstępu.