Regulamin Festiwalu

Podziel się

REGULAMIN I FANTASTYCZNEGO FESTIWALU WYOBRAŹNI STARFEST 2022

4-6 listopada 2022 r.

 1. Głównymi organizatorami I Fantastycznego Festiwalu Wyobraźni StarFest 2022, zwanego dalej StarFest 2022 lub Festiwalem, są: Fundacja Po Innej Stronie Mocy oraz Targi Lublin S.A.
 2. StarFest 2022 odbywa się na terenie udostępnionym na potrzeby Festiwalu, zgodnie ze wskazaniami zawartymi na mapach przedstawiających teren Festiwalu, znajdujących się na stronie www.starfest.pl. Do dyspozycji uczestników zostały udostępnione pomieszczenia i korytarze zaznaczone na mapach obiektów.
 3. Na terenie, na którym odbywa się StarFest 2022, przebywać mogą jedynie: pracownicy obiektów, twórcy programu, organizatorzy, obsługa, ochrona oraz osoby, które otrzymały akredytację.
 4. Akredytacja jednodniowa uprawnia uczestnika do przebywania na terenie StarFest 2022 od godz. 8.00 danego dnia do godz. 8.00 dnia następnego lub – w przypadku wejściówek niedzielnych – do godz. 17.00.
 5. Na terenie StarFest 2022 można przebywać w godzinach: piątek, godz. 15.00 – niedziela, godz. 17.00, również nocą obiekty udostępnione są uczestnikom.
 6. Każdy uczestnik StarFest 2022 może zostać poproszony o podanie Organizatorowi swoich danych osobowych: imienia, nazwiska, wieku i miejscowości, z której przybył. Dane te będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów organizacyjnych i statystycznych i nie będą udostępniane osobom trzecim.
 7. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do noszenia opaski na nadgarstku oraz w widocznym miejscu identyfikatora StarFest 2022, które otrzymuje na akredytacji. W przypadku zgubienia opaski należy niezwłocznie zgłosić się do Red Roomu. Wydanie kolejnej kosztuje 100 zł. Osoby nie posiadające opaski będą niezwłocznie usuwane z terenu StarFest 2022 na podstawie decyzji Organizatorów.
 8. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są posiadać ze sobą pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w StarFest 2022 wraz z jego kontaktowym numerem telefonu oraz informacją, że osoba podpisująca zgodę zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Wzór zgody jest dostępny na stronie internetowej www.starfest.pl.
 9. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren StarFest 2022. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne poniesione przez uczestników StarFest 2022. Za wszelkie szkody odpowiedzialność finansową i prawną ponoszą ich sprawcy. Ubezpieczenie we własnym zakresie.
 11. Na terenie StarFest 2022 obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz środków odurzających w jakiejkolwiek postaci, za wyjątkiem leków. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami kultury będą usuwane z terenu imprezy na podstawie decyzji organizatorów, bez zwrotu akredytacji. Zakaz dotyczący alkoholu nie obowiązuje w wyznaczonej strefie.
 12. Palenie tytoniu dozwolone jest tylko poza budynkami StarFest 2022.
 13. Na terenie StarFest 2022 należy zachować porządek i czystość. Każdy uczestnik zobowiązany jest sprzątnąć pozostawione przez siebie śmieci i umieścić je w odpowiednim pojemniku na odpady.
 14. Naklejanie samodzielne plakatów, ogłoszeń itp. jest zakazane. Zakaz ten nie dotyczy organizatorów i obsługi. Jeśli chcesz powiesić plakat na StarFest 2022, udaj się do Punktu Informacyjnego i poproś o pomoc.
 15. Na teren StarFest 2022 zabronione jest wnoszenie jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni w rozumieniu ustawy o Broni i Amunicji, broni pneumatycznej (ASG, paintball), amunicji do wyżej wymienionych, broni białej (z wyjątkiem noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej), broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.), materiałów wybuchowych, substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych. Przepis ten nie dotyczy ochrony oraz osób przygotowujących pokazy przewidziane w programie imprezy. W tym ostatnim przypadku niezbędna jest zgoda Organizatora oraz zabezpieczenie broni (rozłączenie napędów, zwolnienie sprężyn, opróżnienie magazynków i komór nabojowych, ustawienie bezpieczników w pozycji bezpiecznej itp.)
 16. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się i podporządkowywania decyzjom organizatorów (w tym obsługi i ochrony). W przypadku krzywdzącej decyzji można odwołać się do Koordynatora StarFest 2022, którego decyzja jest ostateczna.
 17. Na terenie imprezy obowiązuje całkowity zakaz reklamowania wszelkich instytucji i przedsięwzięć (plakaty, ulotki itp.). Zakaz nie dotyczy: organizatorów oraz podmiotów współpracujących z Festiwalem (w zakresie wcześniej uzgodnionym) oraz tych, którzy uzyskali zgodę decyzją Koordynatora StarFest 2022.
 18. Na terenie StarFest 2022 znajduje się punkt pierwszej pomocy medycznej obsługiwany przez ratowników medycznych. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnień w leczeniu.
 19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w programie i informowania o tym uczestników, wynikłych z przyczyn niezależnych od Organizatorów.
 20. Organizatorzy i obsługa zastrzegają sobie prawo do uczestnictwa we wszystkich konkursach, turniejach i zawodach odbywających się w trakcie Festiwalu.
 21. Na terenie StarFest 2022 zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników StarFest 2022.
 23. Organizator rezerwuje sobie prawo do używania wizerunków uczestników StarFest 2022 (zdjęcia, wideo i inne) w celach promocyjnych bez konsultacji z zainteresowanymi osobami, mając na uwadze ich dobro i godność osobistą.
 24. Organizatorzy mają wyłączne prawo wiążącej wykładni niniejszego Regulaminu.
 25. Nabywając wejściówkę, nabywca staje się uczestnikiem StarFest 2022. Poprzez nabycie wejściówki zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia od odpowiedzialności.
 26. Nieprzestrzeganie któregokolwiek z punktów Regulaminu może spowodować usunięcie, decyzją Organizatorów, danej osoby z StarFest 2022 bez zwrotu akredytacji.