Wszelkiego rodzaju zapytania dotyczące festiwalu prosimy przesyłać na maila a.janiak@targi.lublin.pl *  

REGULAMIN KONKURSU

Podziel się

Obowiązująca wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Festiwalu StarFest pod adresem https://starfest.pl/pl.

 1. Informacje ogólne
 • Konkurs Cosplay, dalej zwany Konkursem, to wydarzenie polegające na samodzielnym wykonaniu, przebrania i odtworzeniu przez uczestników Festiwalu StarFest postaci z mangi, anime, gier, komiksów, książek, filmów lub postaci własnych (OC) o tematyce fantastycznej (science fiction, fantasy, horror itp.).
 • Do Konkursu mogą zgłaszać się osoby indywidualne oraz grupy.
 • Organizatorzy zapewniają możliwość użycia mikrofonu, nagłośnienia muzycznego, projekcji video oraz podstawowych rekwizytów w możliwym zakresie (stół, krzesło itp.).
 1. Zgłoszenia
 • Udział w Konkursie Cosplay jest możliwy dla każdego uczestnika StarFestu, który wysłał formularz zgłoszeniowy do dnia 1 października 2024 roku.
 • Uczestnicy Konkursu mają możliwość wysłania do Organizatorów ścieżki dźwiękowej w formacie MP3 i pliki video w formacie AVI lub MP4, które powinny być dostarczone drogą mailową na adres PROGRAM@STARFEST.PL lub osobiście do dnia 15.10.2024
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odesłania zgłoszenia w ciągu trzech dni w celu naniesienia poprawek. W wypadkach nie uwzględnionych w Regulaminie decyzje podejmują Organizatorzy.

III. Przebieg Konkursu

 • Rozpoczęcie Konkursu Cosplay zaplanowane jest na 19.10.2024 r.
 • Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w próbie występu bez strojów, która odbędzie się na scenie 19.10.2024 r. w godzinach porannych.*
 • Osoby biorące udział w Konkursie zobowiązane są stawić się u Organizatorów minimum pół godziny przed rozpoczęciem Konkursu.
 • Uczestnicy poddani zostaną ocenie Jury.
 • Jury może przyznać nagrody w kategoriach:
  - Najlepszy Kostium – Za najlepiej wykonany kostium z zastrzeżeniem, że ponad 50% stroju jest wykonane własnoręcznie
  - Najlepsza charakteryzacja – Nagroda przyznana za odtworzenie wyglądu postaci technikami charakteryzatorskimi jak bodypainting, odlewy lateksowe czy elementy doczepiane bezpośrednio do skóry i inne efekty specjalne z użyciem makijażu
  - Najlepszy występ solowy – Najlepsza prezentacja odgrywanej postaci, lub odegrana scenka aktorska o charakterze poważnym bądź komediowym. Nagroda przyznawana jedynie solistom. Ocenie podlegają przede wszystkim zdolności aktorskie i zaprezentowane show. Do kategorii mogą się zgłaszać osoby ze strojami niewykonanymi własnoręcznie
  - Najlepsza scenka grupowa - Najlepsza prezentacja odgrywanych postaci, lub odegrana scenka aktorska o charakterze poważnym bądź komediowym. Nagroda przyznawana jedynie grupom. Ocenie podlegają przede wszystkim zdolności aktorskie i zaprezentowane show. Do kategorii mogą się zgłaszać osoby ze strojami niewykonanymi własnoręcznie
  - Nagroda Główna dla Najlepszego Cosplayera - Główny zwycięzca zostanie wyłoniony ze wszystkich uczestników, których strój został wykonany własnoręcznie, w tym także i tych biorących udział jako członkowie występu grupowego. Oceniany będzie za równo wykonany strój i makijaż/charakteryzacja jak i odgrywanie postaci pod względem charakteru, sposobu poruszania się, wczucie się w postać i całokształt pokazu wizualnego
  Jury może przyznać wyróżnienia takie jak:
  - Nagroda Publiczności
  - Nagroda za najlepszą postać autorską”OC” - Wyróżnienie przyznane za najlepszy cosplay postaci całkowicie wymyślonej i stworzonej przez uczestnika w istniejącym lub stworzonym przez siebie uniwersum. Warunkiem jest wysłania w zgłoszeniu zdjęcia/obrazu poglądowego/ projektu/ rysunku postaci
 • Ocenie podlegają m.in.: szczegółowość wykonania kostiumu, występ, wierne odwzorowanie charakteru postaci oraz udział części wykonanych samodzielnie przez Uczestnika.
 • Jury ma możliwość wyróżnienia uczestników według kryteriów oraz kategorii nie uwzględnionych w Regulaminie
 • Jury ma możliwość nieprzyznania poszczególnej nagrody wcale, w przypadku braku osób spełniających kryteria wymagane do jej otrzymania.
 • Czas występu indywidualnego ograniczony jest do 4 minut, natomiast prezentacje grupowe do 7 minut.
 • Charakter występu zależy od inwencji uczestników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu w razie rażącego naruszenia zasad Regulaminu StarFest, niniejszego Regulaminu, kultury lub bezpieczeństwa wobec innych uczestników oraz Organizatorów Cosplay.
 • Harmonogram Konkursu udostępniony będzie uczestnikom przed rozpoczęciem Starfestu.
 1. Nagrody
 • Nagrody mają charakter finansowy lub rzeczowy lub usługowy w przypadku sesji z fotografem.
 • Przyznane przez Jury nagrody nie podlegają wymianie.
 • Nieodebrane nagrody będą możliwe do odbioru w siedzibie Organizatora i tam przez 10 dni od zakończenia imprezy będzie możliwy ich odbiór.
 1. Dodatkowe oświadczenia uczestników
 • Zgłaszając się do udziału w Konkursie, uczestnik oświadcza, że:
  – wykorzystywany strój wykonał własnoręcznie z dostępnych mu materiałów, (wyjątek stanowi zgłoszenie do kategorii “Najlepszy występ solowy“, “Najlepsza scenka grupowa” pod warunkiem, że uczestnik uprzednio zaznaczy w karcie zgłoszenia, że strój nie został wykonany własnoręcznie)
  – przedstawiana prezentacja nie narusza praw osób trzecich,
  – wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe.
 • Uczestnik wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez Organizatora i jego przedstawicieli podczas występów scenicznych i poza nimi – zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez Organizatorów formie, w tym na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność Organizatorów z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom.
 • Uczestnik może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność osobistą. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, przyznania i wręczenia nagród oraz sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu.
 1. Postanowienia końcowe
 • Decyzje Organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Konkursie podczas Festiwalu StarFest jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników.

 

* Wymaganie dotyczące braku strojów podczas próby spowodowane jest umieszczeniem sceny, która znajduje się w Hali C, i nie ma możliwości jej osłonięcia.